LUSATIA GLOW

DYBOTAJUCA HUTŠOBA – Nowa paradigma inteligentneje integracije ako baza inowatiwnego bazo-koheziskego pśistupa za nowu EU z granice pśekšacajucymi mjeńšynami ako pógónjujuce mócy wót dołojce górjej

LUSATIA GLOW (LG) jo ramikowy program, kótaryž se pśedstajijo ako grawitaciske pólo nowego zachopka europskeje integracije. Ako centralny powšykny program, kótaryž w ramiku SLAVONIC NEW WAVE (SNW) jadnotliwe źěle ako ARTS, DEMOCRACY, EDUCATION & ECONOMY zwěžo, skicěrujo wón hobšyrnu transeuropsku synaptisku seś, kótaraž jo zrazom ramik ako teke dawaŕ impulsow w europskej kulturnej integraciji.

LG-projekt jo se iniciěrował a koordiněrujo se wót organizacije SLAVONIC EUROPE (SE) w Brüsselu, Belgiskej, zgromadnje z cełkownje tśimi wšakorakimi teritorialnymi koordinatorami we Łužycy: to su SERBSKI SEJM w nimskej Łužycy (Sakska a Bramborska), ŁUŻYCKI ALIANS w pólskej Łužycy (Wójewodstwo Lubuskie a Dolna Šlazyńska) a LUŽICKÁ ALIANCE ČR w českej Łužycy (region Ústí a Liberec).

Słowjańske kulturne a rěcne diferencěrowanje ze zgromadnymi ciwilizatoriskimi kórjenjami jo šansa a specifiski know-how, kótaryž mógu Słowjany hužywaś a źinsa w zbytku Europy – a swěta – ako inteligentny, se huwijajucy europski integraciski instrument pórucyś.

Rěcna a dialektalna wjelerakosć Słowjanjow a cełeje Europy – kótaraž jo w casu imperijow a centralnych statow dłujko była zadora –, jo źinsa absolutna lěpšyna w našej demokratiskej towarišnosći, w kótarejž se wšykno złožujo na lichotne rozsudy a indiwiduelnu motiwaciju a na mjazysobnu granice pśekšacajucu komunikaciju.

Jadna se wó „rum kulturnych celow“ a zwězujucych „synapsow“, což howacej nichten drugi w Europje – a snaź pó cełem swěśe – ako jadnorazowy organiski bottom-up-integraciski zachopk na bazowej rowninje póstajaś njamóžo.

Kulturna bazowa funkcija granice pśekšacajucych mjeńšynow jo pśirodna aritmetika europskeje integracije.

Dalšne informacije namakajośo w pśiducem dokumenśe.

LUSATIA GLOW - European Minorities Network
FRAMEWORK PROGRAMME - LUSATIA GLOW