EUROPSKA MJEŃŠINOWA SYĆ

PUĆ K SYLNEJ A SPŘEĆIWJENJAKMANEJ EUROPJE

EUROPEAN MINORITIES NETWORK (EMNet) je žro a rjap ramikoweho programa LUSATIA GLOW (LG). Je zdobom rozsudźacy dypk, dokelž wjedźe aktiwizacija pohraničnych mjeńšinow (= synapsow) a wutworjenje nowych, hdźež dotal žanych njebě, k multiplikowanemu efektej w tym zmysle, zo kóždy nowy impuls swoju połnu skutkownosć při wutworjenju nowych mocow wuwiwa, tak chětře kaž nowa elastiska syć eksistować započnje. Město toho zo wona wusaknje a bjez energije so do pozdatneje syće zašmjata, kotraž jenož ressoursy absorbuje, ale žane nowe mocy njewubudźa, přewozmje EMNet funkciju noweho grawitomagnetiskeho pola, kotrež nowe energije wupłodźi a europskemu kontinentej zmóžni, swoje nowe zmysłowe organy a stawy wužiwać.

Wunošk cyłotnje wuwiteho a rozšěrjeneho EMNeta w jeho kónčnej fazy budźe trojaki:

  • Europska nutřkowna resilienca = zwjazanosć
  • Europska wonkowna resilienca = škit
  • Wuwiće nowych mocow, kotrež so přez kóždy nowy impuls (program, projekt, akcija) wutworja a do EMNeta zadobudu = multiplikacija

W strategiskej karće deleka namkaće kónčny wunošk EMNet-projekta, kotryž dospołnu syć w cyłej Europje pokaza.

EUROPEAN MINORITIES NETWORK strategic map
LUSATIA GLOW - European Minorities Network
EUROPEAN MINORITIES NETWORK CONCEPTION DOCUMENT